Firma R Crane, s.r.o., zameraná na prenájom mobilných autožeriavov a súvisiacimi službami, bola založená v roku 2003. Nasadenie autožeriavov v rôznych oblastiach nám umožnilo vypracovať sa na kvalifikovaných pracovníkov s bohatými skúsenosťami v danom obore pri plnení náročných úloh našich zákazníkov. Na zdvíhacích zariadeniach sú vykonávané predpísané skúšky platných STN a obsluha strojov absolvuje pravidelné školenia. Snažíme sa preto navrhnúť pre zákazníka najbezpečnejšiu a ekonomicky najprijateľnejšiu možnosť realizácie jeho zámerov.

Pre spokojnosť zákazníkov (ďalej odberateľov) a predchádzaniu možných nedorozumení sme pre vás vytvorili obchodno-dodávateľský formulár podmienok poskytovania služieb.

Objednávky prác sa prijímajú telefonicky, osobne, prípadne elektronicky. Vždy s presným termínom a časom začatia objednaných prác. Objednávateľ pri objednávaní zadáva predpokladaný čas trvania výkonu, druh a charakter vykonávanej činnosti, pričom dodávateľa oboznamuje s presnými parametrami bremena (hmotnosť, rozmery, ťažisko, miesto uchytenia, transportné podmienky výrobcu – jeho krehkosť atď.). Ďalej opisuje predbežný postup pracovnej operácie, miesto nakládky, vykládky, vzdialenosť prepravovaného bremena, priestorové a podložkové obmedzenia (vedenie VN, výkopy, šachty, zakopané inžinierske siete, pevnosť podložia a podobne).

Objednávka sa telefonicky potvrdzuje ešte raz, a to 24 hodín pred začatím jej realizácie. Pri náhlych časových zmenách – odchýlkach od vopred dohodnutého času dodávateľ neručí za ich splnenie, prípadne si môže účtovať ušlý zisk za prestoje tým vzniknuté. Objednávateľ zabezpečí sprístupnenie pracovného miesta pre mechanizmus, pričom zabezpečí, aby prístupová cesta mala dostatočnú  priechodnosť a únosnosť (pevnosť podložia terénu). Ak je nevyhnutné, aby žeriav stál na mieste, kde je potrebné povolenie, objednávateľ si včas zabezpečí súhlas od príslušných orgánov na státie, a na požiadanie dodávateľa predloží povolenie pred začatím výkonu. Po opustení staveniska objednávateľ zabezpečí odstránenie prípadného znečistenia komunikácie, inak znečistenie bude odstránené dodávateľom na náklady objednávateľa.

Objednávateľ zabezpečí a určí kvalifikovaného viazača, operátora a vhodné viazacie prostriedky podľa STN. Ak objednávateľ poskytne kvalifikovaného viazača, tak plnú hmotnú zodpovednosť za upnutie bremena nesie viazač. Ak objednávateľ nedisponuje požadovaným personálom a vybavenosťou, oznámi to dodávateľovi, ktorý je schopný podľa potreby poskytnúť potrebnú vybavenosť na základe dohodnutého cenníka.

Objednávateľ dohliadne na to alebo inak zabezpečí, aby sa počas pracovného procesu v dosahu stroja, prípadne dosahu bremena, nezdržiavali osoby tam nepatriace a neboli porušené bezpečnostné predpisy. Ďalej ak objednávateľ alebo jeho subdodávatelia zapríčinia prestoj, poškodenie, zničenie alebo vytvoria inú ujmu dodávateľovi, objednávateľ preberá za nich plnú hmotnú zodpovednosť. Ak sa na žiadosť objednávateľa ponechá technika alebo iné dodávateľove komponenty na mieste ňom určenom (stavba, prekladisko…), tak objednávateľ preberá plnú hmotnú zodpovednosť za veci tam ponechané v prípade poškodenia či odcudzenia. Po každom ukončenom pracovnom procese dňa obsluha stroja vyhľadá objednávateľa, príp. kompetentného zástupcu objednávateľa (majstra, stavbyvedúceho), ktorý svojim podpisom odsúhlasí výkon stroja, prípadne vpíše poznámku ku jeho výkonu počas dňa. Zodpovedný zástupca odsúhlasí čistý čas nasadenia stroja v zázname o prevádzke stroja, ktorý je základom pre fakturáciu.

Do práce stroja sa počíta obhliadka priestoru pre ukotvenie a práce žeriava, konzultácie o pracovnom a technologickom postupe prác, sprístupnenie, vjazd na stavenisko, zakotvenie a spevnenie stojiska stroja, prekladkovanie, výmena kladnice, háku, montáž nadstavcov ramien žeriavu, upínanie, držanie bremena pri montáži, demontáž ramien, balenie a čistenie stroja a opustenie staveniska do doby podpisu výkazu stroja. Podpisom výkazu stroja poverená osoba potvrdzuje čistý fakturačný čas, voči ktorému nemá žiadne výhrady. V čase stroja nie je zahrnutý čas presunu.

Presun stroja sa fakturuje na základe prejazdených kilometrov zo sídla firmy dodávateľa na pracovné miesto objednávateľa a späť, ak nie je dohodnuté inak. Ak súčet fakturovaných hodín nedosiahol dohodnutý počet pre zľavu, tak sa účtuje najbližšia tomu tarifa určená. Ak obsluha stroja zistí, že požadovaný výkon objednávateľa je nezrealizovateľný, tak objednávateľ uhradí dodávateľovi vynaložené náklady s objednávkou spojené. Ak objednávateľ vyžaduje nasadenie techniky a personálu v dňoch pracovného pokoja, sviatkov, v neskorých nočných hodinách či nebezpečnom prostredí, je tu možnosť účtovať prirážku podľa dohody za takto vykonané služby. Ak sa vyskytne výhrada voči poskytnutej službe, je potrebné neodkladne o tom informovať obsluhu stroja, prípadne dispečing dodávateľa na telefónnom čísle 0907 461 110.

Ak vznikne časový prestoj stroja nezapríčinený objednávateľom dlhší ako 5 hodín nepretržite, je možné účtovať len 70 % tarifu stroja. Ak dodávateľ zapríčiní prestoj dlhší ako 5 hodín, tak uvedený deň nebude výkon stroja odberateľovi fakturovaný, ak nie je dohodnuté inak. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať postupy bezpečného používania zariadenia za súčasného dodržania predpisov bezpečnosti práce. Taktiež zabezpečí, že stroj bude v prevádzkyschopnom stave, spôsobilý na manipuláciu s bremenom a jazdu po verejných komunikáciách. Obchodné, ako aj platobné podmienky dodávateľa bude akceptovať v plnej výške podľa všeobecných fakturačných podmienok.

Na stiahnutie : Obchodné a bezpečnostné požiadavky

Máte záujem o prenájom autožeriava? Alebo potrebujete dodatočné informácie? Neváhajte a kontaktujte nás!

Prenájom strojov poskytujeme aj v mestách ako je Bratislava, Žilina, Banská Bystrica, Košice, ale aj po celom Slovensku .